ปิ ด ท อ ง พระ ตำ แ ห น่ ง นี้ ได้อ า นิ ส ง ฆ์ แ ร ง เคล็ดลับช่วยให้ชีวิตรุ่งเรืองทั้งชาตินี้และชาติหน้า

ปิดทองพระตำแหน่งนี้ ได้อานิสงฆ์แรง เคล็ดลับช่วยให้ชีวิต […]

Continue Reading

“ พ่อ เเ ล ะ แม่ ” เ ป็ น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรบู ช า ที่สุดแล้ว ไม่มีสิ่งใดใน โ ล กศักดิ์สิทธิ์เท่า พ่อและแม่ของท่านอีกแล้ว

“พ่อและแม่” เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรบูชาที่สุดแล้ว ไม […]

Continue Reading

เ พี ย ง แค่ “น ะ โมฯ” 3 จบ เท่านั้น บุ ญ ก็ ถึง “ พระพุทธเจ้า ”

เพียงแค่ “นะโมฯ” 3 จบ เท่านั้น บุญก็ถึง “พระพุทธเจ้า” เ […]

Continue Reading

จุดธูป 36 ดอก ปักกลางแจ้ง ขอขมาต่อเจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร

คนเราเกิดมาหลายภาพหลายชาติ แต่ละคนมีเจ้ากรร มนายเวรที่ต […]

Continue Reading

ถ ว า ยน้ำ แค่ 1 แก้ว แต่ ทำไม บุญมาก กว่า สร้างวิหาร

ถวายน้ำ 1 แก้ว… บุญมากกว่าสร้างวิหาร หลายเรื่องของการสร […]

Continue Reading

พระ ค า ถ า หัวใจมหาเศรษฐี ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ส ว ด 5 จบ ทุกๆ เช้าก่อนออกจากบ้านทุกวัน ส ว ด แล้วรวย การงาน การเงินรุ่งเรือง

“ค าถาหัวใจมหาเศรษฐี” ให้ศักดิ์สิทธิ์ ส วด 5 จบ ทุกๆ เช […]

Continue Reading

บ ท ส ว ด แ ละ บู ชา “เ สด็จพ่อ ร.๕” ทำให้ถูกวิธี ได้ผลดีดังใจนึกเเน่นอน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5นี้ ทรง […]

Continue Reading

สิ่งดีดี สละเวลาแค่ 5 นาที “อธิษฐานก่อนนอน” เพื่อเป็นศิริมงคล ให้หลุดพ้นบ่วงก ร ร มตัวเอง ใครรู้สึกชีวิตตกต่ำ ทำอะไรไม่ขึ้น ล อ ง ทำ ดู ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

สละเวลาแค่ 5 นาที “อธิษฐานก่อนนอน” เพื่อเป็นศิริมงคล ให […]

Continue Reading